ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ολοκληρωμένη διαχείριση και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, κατέχοντας όλες τις απαραίτητες άδειες που ορίζει η Νομοθεσία. Με το ευρύ πανελλαδικό δίκτυο των συνεργατών της έχει τη δυνατότητα συλλογής και διάθεσης ανακυκλώσιμων υλικών όπως χαρτί, πλαστικό, μέταλλα καθώς και πλήθος άλλων υλικών, προς πιστοποιημένους τελικούς αποδέκτες - ανακυκλωτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης δραστηριοποιείται στο χώρο εμπορίας πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων συναφών ή μη με την ανακύκλωση.

Η κατά 70% θυγατρική εταιρεία «MATREC Α.Ε.» παρέχει υπηρεσίες διαλογής, επεξεργασίας και δεματοποίησης σε εταιρείες-πελάτες που απαιτούν κορυφαία ποιότητα προϊόντος με υψηλές δυνατότητες τεμαχισμού και συμπίεσης προς βελτιστοποίηση των μεταφορών.