ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η ορθολογική οργάνωση και διαχείριση των αρχείων των φορέων του Δημοσίου αποτελεί μια από τις σημαντικές παραμέτρους για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα όμως τα αρχεία των δημόσιων υπηρεσιών και γενικότερα των φορέων του Δημοσίου, αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές πηγές άντλησης ιστορικού ενδιαφέροντος στοιχείων. Κατανοώντας το λόγο αυτό, η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης και εμπιστευτικής καταστροφής έντυπου αρχείου του Δημοσίου, έχοντας ως αποτέλεσμα την καλύτερη δυνατή οργάνωση και διαχείριση του ήδη υπάρχοντος.

  • Ολοκληρωμένη διαδικασία με τοποθέτηση κάδων που ασφαλίζουν
  • Εξατομικευμένη παραλαβή αρχείων
  • Πλήρης ιχνηλασιμότητα του αρχείου
  • Καταστροφή σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο DIN 66399
  • Πλήρης μαγνητοσκόπηση της διαδικασίας